Nootstroom

De culturele broedplaats van Friesland .

De Raad van Toezicht (RvT) .

Stichting Nootstroom heeft overeenkomstig met de Governance Code Cultuur een directie en een Raad van Toezicht.

De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten (artikel 9) aan de RvT zijn opgedragen of toegekend.

null

Matthijs Sturms

voorzitter
null

Aalze Vriezema

Raad van Toezicht
null

Robbie Loes Leyten

Raad van Toezicht
null

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm

Raad van Toezicht

Nootstroom

Klaar voor de toekomst

Matthijs Sturms

Matthijs Sturms is sinds 1 januari 2023 voorzitter van de Raad van Toezicht van Nootstroom.

Hoewel hij uit de randstad komt, woont en werkt hij al ruim twee decennia in Friesland. Naast zijn juridische werk als advocaat heeft hij een brede belangstelling voor kunst en cultuur. De missie en visie van Nootstroom spreken hem zeer aan. Vanuit zijn rol in de Raad van Toezicht hoopt hij zijn
steentje bij te dragen aan de bevordering van het culturele en intellectuele leefklimaat in het Noorden met de ambitie dit te tonen in heel Nederland door Nootstroom. Daarbij is voor hem belangrijk dat Nootstroom haar maatschappelijke doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze realiseert.

Aalze Vriezema

Aalze Vriezema maakt sinds december 2017 deel uit van de Raad van Toezicht van Nootstroom.

Als geboren en getogen Fries én enthousiast amateurmuzikant herkent Aalze zichzelf helemaal in “We zijn er voor een ieder die de Friese cultuur een warm hart toedraagt” zoals verwoord in de Visie- en Missie-uiting van Nootstroom. Vanuit zijn achtergrond als controller wil hij graag helpen bij het vorm geven van de ontwikkeling van Nootstroom waarbij financieel en organisatorisch verantwoord beleid ten dienste staat van de artistieke en culturele ontwikkeling van Nootstroom. Boven zichzelf uitstijgende musici, stralende producties en een positief verrast publiek: daar wil Aalze graag een bijdrage aan leveren.

Robbie Loes Leyten

Robbie Loes Leyten is advocaat arbeidsrecht bij Trip Advocaten Notarissen in Leeuwarden. Zij adviseert zowel werkgevers als werknemers over arbeidsrechtelijke kwesties. Zo houdt zij zich onder meer bezig met zaken op het gebied van ontslag, overgang van onderneming, arbeidsongeschiktheid/re-integratie, CAO-recht en medezeggenschapsrecht.

Sinds begin 2023 maakt Robbie Loes deel uit van de raad van toezicht van Stichting Nootstroom. Zij wil haar juridische expertise en haar ervaring in de praktijk inzetten om Stichting Nootstroom te helpen haar doelstelling te verwezenlijken en daarmee een bijdrage leveren aan de cultuursector in Noord-Nederland. Robbie Loes kijkt ernaar uit deel te nemen aan de strategische vraagstukken die voor Stichting Nootstroom de komende periode relevant zijn.

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm

Nelleke IJssennagger- van der Pluijm is Directeur-Bestuurder van de Fryske Akademy, het wetenschappelijke onderzoeksinstituut voor Friese taal, meertaligheid, cultuur en geschiedenis. Ze is gepromoveerd op vroegmiddeleeuws Frisia en de verbinding tussen kustregio’s en heeft ervaring in de cultuur- en erfgoedsector. Verbinding zoekt ze ook graag in haar bestuurlijke taak; verbinding tussen kennisinstellingen, tussen disciplines en tussen wetenschap, cultuur en publiek.

Sinds januari 2023 maakt Nelleke met enthousiasme deel uit van de Raad van Toezicht van stichting Nootstroom. Ze hoopt met haar bestuurlijke en inhoudelijke ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan Nootstroom’s belangrijke missie om het culturele en intellectuele klimaat in Noord-Nederland te bevorderen en talent door samenwerking een platform te bieden.